Phương án xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu gây thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với chủ sở hữu...Vậy cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm bao gồm...

CÁCH XỬ LÝ KHI NHÃN HIỆU BỊ XÂM PHẠM

Câu hỏi của bạn:

      Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề đang cần sự tư vấn và hỗ trợ của Luật sư như sau: Tôi là chủ của một công ty vận tải, công ty tôi cũng đã có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Tôi cũng đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho công ty. Hiện nay, có một đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh với tôi đang sử dụng các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của tôi để gây nhầm lẫn với khách hàng, kéo khách về phía họ. Thông qua đây, tôi muốn hỏi Luật sư, có cách xử lý nào đối với hành vi này hay không?  Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm như sau:

Căn cứ pháp lý:

1.  Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là gì?

    Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (Gọi tắt là hành vi xâm phạm nhãn hiệu):

 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
 • Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

2. Cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm

       Theo điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định như sau:

Điều 198. Quyền tự bảo vệ

1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

      Như vậy, Chủ thể quyền nhãn hiệu có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền nhãn hiệu của mình khi có hành vi xâm phạm:

 • Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm nhãn hiệu
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm nhãn hiệu phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu
 • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2.1. Áp dụng biện pháp công nghệ ngăn ngừa hành vi xâm phạm nhãn hiệu

     Bao gồm những giải pháp cụ thể nào?

 • Đưa các thông tin chỉ dẫn về căn cứ phát sinh, Văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu, phạm vi, thời hạn bảo hộ và các thông tin khác về nhãn hiệu lên sản phẩm, phương tiện dịch vụ nhằm thông báo rằng sản phẩm là đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ và khuyến cáo người khác không được xâm phạm
 • Sử dụng phương tiện hoặc biện pháp kỹ thuật nhằm đánh dấu, nhận biết, phân biệt, bảo vệ sản phẩm được bảo hộ.

2.2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm nhãn hiệu phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại

    Thực hiện bằng cách nào?

    Thông báo bằng văn bản cho người xâm phạm. Thông báo gồm các nội dung:

 • Chỉ dẫn về căn cứ phát sinh
 • Văn bằng bảo hộ
 • Phạm vi, thời hạn bảo hộ
 • Ấn định một thời hạn hợp lý để người xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm.

2.3. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

     Điều kiện để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu bao gồm:

     – Thứ nhất: Phải có đơn yêu cầu xử lý vi phạm

   Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu xử lý xâm phạm; họ tên người đại diện, nếu yêu cầu được thực hiện thông qua người đại diện;
 • Tên cơ quan nhận đơn yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người xâm phạm; tên, địa chỉ của người bị nghi ngờ là người xâm phạm trong trường hợp yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan (nếu có);
 • Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Thông tin tóm tắt về quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm: loại quyền, căn cứ phát sinh quyền, tóm tắt về đối tượng quyền;
 • Thông tin tóm tắt về hành vi xâm phạm: ngày, tháng, năm và nơi xảy ra xâm phạm, mô tả vắn tắt về sản phẩm xâm phạm, hành vi xâm phạm và các thông tin khác (nếu có).
 • Nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm;

 • Danh mục các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn;

 • Chữ ký của người làm đơn và đóng dấu (nếu có).

xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

     – Thứ hai: Phải có tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn

 • Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền với nhãn hiệu. Cụ thể chứng cứ ở đây là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra;
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp tài liệu mô tả, vật mẫu, hiện vật có liên quan thể hiện đối tượng được bảo hộ;
 • Vật mẫu, hiện vật có liên quan, ảnh chụp, bản ghi hình sản phẩm bị xem xét;
 • Bản giải trình, so sánh giữa sản phẩm bị xem xét với đối tượng được bảo hộ;
 • Biên bản, lời khai, tài liệu khác nhằm chứng minh xâm phạm.
 • Các Tài liệu, hiện vật trên phải lập thành danh mục, có chữ ký xác nhận của người yêu cầu xử lý xâm phạm.
 • Các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình;
 • Trong trường hợp yêu cầu xử lý xâm phạm được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền thì phải kèm theo giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương; nếu thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật.

 2.4. Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

 • Nộp đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ tại Tòa án có thẩm quyền xử lý.

     Như vậy, theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay, để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (gọi tắt là hành vi xâm phạm nhãn hiệu), chủ sở hữu nhãn hiệu có rất nhiều giải pháp để lựa chọn. Trong đó, với mỗi giải pháp có những yêu cầu cụ thể về cách thức thực hiện.

3. Chi phí đăng ký nhãn hiệu:

   

 

Tình huống tham khảo:

      Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi thủ tục đăng ký nhãn hiệu có mất nhiều chi phí không? Nhờ luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Chi phí đăng ký nhãn hiệu bao gồm các khoản sau:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ
 • Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ
 • Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ
 • Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ
 • Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

      Như vậy, chi phí để đăng ký nhãn hiệu tùy thuộc vào số lượng cũng như chủng loại hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu của bạn bảo hộ. Ngoài phí, lệ phí nhà nước nêu trên nếu bạn ủy quyền cho luật sư đại diện thực hiện thủ tục sẽ có thêm phí thù lao luật sư/phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ dưới đây của luật Toàn Quốc.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm:

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6500 về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạmĐây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về căn cứ, chứng cứ, trình tự, thủ tục xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về cách xử lý khi nhãn hiệu bị xâm phạm như sau: soạn thảo hồ sơ, giấy tờ, thu thập chứng cứ cho hành vi xâm phạm nhãn hiệu; thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục để buộc bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, yêu cầu bồi thường cũng như những vấn đề khác mà khách hàng có yêu cầu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu, khởi kiện ra tòa án nhân dân, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu…

        Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Tiến Anh